בעל עסק או מקצוע? הירשמו חינם

סקירה משפטית בנושא תאגידים עירוניים

הרצאתה של היועצת המשפטי לאיגוד התאגידים העירוניים במסגרת ועידת התאגידים העירוניים
במסגרת ועידת התאגידים העירוניים שהתקיימה באילת בין התאריכים 18-20 בפברואר 2014, העניקה היועצת המשפטית של איגוד התאגידים העירוניים – עו"ד מיכל רוזנבוים, הרצאה במסגרתה הובאה סקירה של עיקרי החידושים המשפטיים בתחום התאגידים העירוניים בשנת 2013 ופירוט של הצפוי בתחום בשנת 2014.

עו"ד מיכל רוזנבוין, צילום דורון סהר

עו"ד מיכל רוזנבוין, צילום דורון סהר

להן עיקרי הנושאים שהובאו בהרצאה:

סיכום שנת 2013 בתחום התאגידים העירוניים:
עו"ד רוזנבוים סקרה את ההתפתחויות המשפטיות בתחום התאגידים העירוניים בשנת 2013:

תקנות המכרזים לתאגידים עירוניים:
בתחילת שנת 2013, אושרו בוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת תקנות המכרזים לתאגידים העירוניים.
האיגוד פעל לשינוי נוסח תקנות המכרזים האמורות להתפרסם והתאמתן לצרכיהם ופעילותם של התאגידים העירוניים (שינוי סעיפים כגון חובת מכרז החל מסך של 50,000 ₪, חובת פנייה ל-10 מציעים במכרז סגור, קבלת 5 הצעות בהתקשרויות פטורות ממכרז בשל מקצועיות מיוחדת וכיו"ב).
בשל התנגדות מספר גורמים התקנות לא נחתמו והועברו לבחינה מחודשת. נכון לסוף שנה זו הנושא מצוי על שולחנו של שר הפנים.
כח אדם ושכר בתאגידים עירוניים:
בשנת 2013 הגיע האיגוד לסיכום עם משרד הפנים על הוצאת חוזר מנכ"ל  בתחום כח האדם וקביעת שכר בתאגידים עירוניים. החוזר יסדיר בין השאר את אופן קליטת העובדים, תשלום השכר ותנאי ההעסקה הנלווים בתאגידים עירוניים. השלמת כתיבת החוזר תבוצע בשנה זו.
נוהל חלוקת כרטיסים:
בתאריך 18 בדצמבר 2013 פורסם במסגרת חוזר מנכ"ל נוהל חלוקת כרטיסים ע"י רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים. הנוהל נועד להסדיר את אופן הקצאתם וחלוקתם של כרטיסי הזמנה לאירועים הנערכים בנכסים המנוהלים על ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים.
נוהל זה אמור לחול החל מיום 1 במרץ 2014  (יתכן ויעוכב בשל החלטת בג"צ להקפיא את הנוהל).

פסיקה מרכזית בתחום התאגידים העירוניים – פס"ד קקאו סנטר: 
פסק הדין המרכזי והחשוב ביותר עבור תאגידים עירוניים השנה הינו פסק הדין בעניין קקאו סנטר. מדובר בעתירה שהוגשה נגד החלטת תאגיד עירוני להפעיל ולנהל בכוחות עצמו בית קפה.
בפסק הדין נקבע, בין השאר, כי הפעלת בית קפה ומזנון על ידי עירייה עצמה או באמצעות חברה עירונית מהווה, פעולה בחוסר סמכות. כן נקבע כי התאגיד העירוני יכול לפעול בעצמו רק בתחומי הפעילות שנכללים באופן מפורש בפקודת העיריות.
תאגיד עירוני המעוניין לפעול בתחומים נוספים (כגון הפעלת בית קפה), יוכל לעשות זאת באמצעות זכיין מטעמו שייבחר במכרז.
נוהל מינוי יועץ משפטי לתאגיד עירוני:
בכוונת משרד הפנים לפרסם נוהל למינוי יועץ משפטי לתאגיד עירוני. הנוהל עוסק בין השאר באופן מינוי היועץ המשפטי, שכר טרחתו ובהגבלת מספר התאגידים בהם רשאי לכהן יועץ משפטי אחד.
האיגוד פנה למשרד הפנים בטענה כי הנוהל אינו מתאים לפועלם ואופיים הייחודי של התאגידים העירוניים ודרש להכניס מספר שינויים בנוהל.
בעקבות פעילות האיגוד, עוכב פרסום הנוהל וסוכם כי הנוהל יפורסם רק לאחר קבלת עמדת האיגוד והערותיו.
מבט לשנת 2014 בתחום התאגידים העירוניים:
כללי – חזון ומטרות האיגוד לשנת 2014

 • המשך העצמת כוחם של התאגידים העירוניים והרחבת פעילותם.
 • הגדלת מספר התאגידים העירוניים הפועלים בישראל באמצעות הקמת תאגידים חדשים.
 • התאמת הרגולציה והסדרת הוראות הדין לצורכי ולאופיים של התאגידים העירוניים, בין השאר בנושא מכרזים וכ"א.
 • המשך שת"פ עם משרד הפנים בנושאים מהותיים לתאגידים עירוניים (שולחן עגול, ריענון הנחיות).
 • העמקת הידע בתחום המקצועי בתאגידים עירוניים באמצעות מחקר וקיום כנסים וימי עיון מקצועיים.
 • המשך שת"פ עם מרכז השלטון המקומי לקידום טיפול בנושאים משותפים לרשויות המקומיות ולתאגידים העירוניים.
 • הסדרת החקיקה בתחום התאגידים העירוניים במסגרת הצעת חוק העיריות.
  מטרות לשנת 2014 – התאמת הצעת חוק העיריות לפעילות התאגידים העירוניים

בשנת 2013, הוגשה הצעת חוק עיריות מתוקנת (הצעת חוק העיריות, התשע"ג–2013) והיא צפויה להידון במהלך שנת 2014. בחוק החדש, מספר הוראות הנוגעות לתאגידים עירוניים וחלקן, מהוות שינוי להוראות הדין והנהלים הקיימים כיום בתאגידים עירוניים.
אחד היעדים של האיגוד לשנה הקרובה, יהיה לוודא כי הצעת החוק תנוסח תוך התחשבות בפעילות, בתפקידים ובאופי הייחודי של התאגיד העירוני. בכוונת האיגוד להגיש למשרד הפנים הצעה לנוסח מטעמו לסעיפים מהותיים בהצעת החוק.
פירוט הוראות בחוק המוצע הרלוונטיות לתאגידים עירוניים:

 • ס' 245 להצעת החוק קובע הוראות חדשות לגבי תאגידים עירוניים: חובה על התאגיד העירוני בנוסף לעריכת מאזן (מה שמבוצע היום), להכין גם דו"ח רווח והפסד, דו"ח משאבים ודו"ח רבעוני. רו"ח של העירייה יבקר את דוחותיו הכספיים של התאגיד העירוני והדו"ח יועבר לאישור המועצה ולמשרד הפנים לא יאוחר מ-60 יום לאחר תום שנת הכספים.
  עמדת האיגוד לסעיף: מתנגד ללוחות הזמנים הצפופים שנקבעו להגשת הדוחות וליצירת הזיקה בין הדוח הכספי של התאגיד העירוני לאישור של מועצת הרשות.
 • ס' 241 להצעת החוק החדשה כולל מספר חידושים: חובה לאשר תקציב בדירקטוריון, חובת העברת התקציב למשרד הפנים (לידיעה ולא לאישור) ותקציב התאגיד טעון אישור מועצת העירייה במועד אישור תקציב העירייה.

עמדת האיגוד לסעיף: האיגוד אינו מתנגד לחובה לאשר תקציב ולהעברתו למשרד הפנים. האיגוד מתנגד לחובת אישור התקציב במועצת הרשות – התאגיד העירוני צריך להיות מקצועי ולפעול במרוחק מהשפעות פוליטיות.

 • ס' 239 להצעת החוק קובע מספר חידושים: בחברת עירונית ( מעל 50% שליטה) – קיימת חובה למנות מבקר. הטלת חובה כי המנכ"ל והגזבר יהיו עובדי התאגיד בעוד שלגבי יועץ משפטי ומבקר ניתן למנות בעלי תפקיד שאינם עובדי התאגיד. תנאי הכשירות למינוי המשרות הנ"ל יהיו זהים לתנאי הכשירות הנדרשים ברשות המקומית (מדובר בהקשחה של תנאי הסף למינוי מנכ"ל לתאגיד עירוני). מועצת העירייה רשאית לקבוע שהיועץ המשפטי של העירייה ומבקר העירייה יהיו גם בעלי התפקיד בתאגיד העירוני.

עמדת האיגוד לסעיף: קביעה כי היועמ"ש/מבקר העירייה יהיה גם מבקר התאגיד נראית על פניו בעייתית מאחר ועשויה לפגוע בעצמאות של התאגיד.

 • ס' 336 להצעת החוק (חיוב אישי) : הסעיף מרחיב את נוהל חיוב אישי במלואו אשר עד כה לא חל על התאגידים העירוניים, גם על מנכ"ל תאגיד עירוני, בעלי תפקיד בכירים ונציגי עירייה בדירקטוריונים של תאגידים עירוניים.

עמדת האיגוד לסעיף: האיגוד מתנגד להרחבת החיוב האישי לתאגידים עירוניים, מדובר בסטייה מהוראות פקודת העיריות המחילה את החיוב האישי על רשויות מקומיות בלבד.

 • ס' 231 להצעת החוק (מינוי דירקטורים) קובע : סעיף זה קובע 2 שינויים עיקריים למצב היום: הראשון, לא יותר מינוי דירקטור מטעם הרשות שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון והשני, לא יותר מינוי של נציג עירייה בדירקטוריון של יותר מ- 2 תאגידים עירוניים.

עמדת האיגוד לסעיף: אישור מינוי דירקטור שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון מקובל מאחר ותואם את רוח פסיקת בג"ץ בנושא. הגבלת מינוי דירקטור ל-2 תאגידים עירוניים עשוי להגביל רשויות להן מספר רב של תאגידים עירוניים.
נושאים נוספים שהאיגוד מעוניין להכליל בחוק העיריות החדש:
1. דיפרנציאציה ברגולציה בין תאגידים עירוניים שונים לפי גודלם.
2. קביעת שכר המנכ"לים ועובדי התאגיד הבכירים על פי מחזור הפעילות לפי מודל רשות החברות הממשלתיות.
3. החלת חוק רשויות איתנות גם על תאגידים עירוניים (פטור מאישור תקציב, פטור מאישור עסקאות במקרקעין).
4. אפשרות למתן תגמול/תמריץ למנהלים מצטיינים על בסיס מדדים הנוגעים לאיכות הניהול והצלחת התאגיד.
5. ביטול החלת נוהל מינוי יועצים משפטיים על תאגידים עירוניים.
פעילות  נוספת לשנת 2014
מחקר אקדמי בתחום התאגידים העירוניים:
בשנת 2013 נקבע כי ייערך מחקר עבור האיגוד ע"י גוף אקדמי מוביל בנושא תאגידים עירוניים. המחקר יבוצע בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי. במחקר יינתן דגש למעמדו ואופיו של התאגיד העירוני, משפט משווה ולמידה מהעולם והיקף הרגולציה הנדרשת לתאגיד העירוני.
פרסום המחקר, מהווה מטרה עיקרית של האיגוד לשנה הקרובה ויהיה לו ערך רב בנושא עיצוב פועלם של התאגידים העירוניים בעתיד ובנושא הרגולציה שעל השלטון המקומי להפעיל עליהם.
כ"א  ושכר
הגדרת אופן קליטת עובדים לתאגיד (אופן עריכת מכרז, פטור ממכרז, הרכב ועדת בחינה, אופן עריכת פרוטוקול וכיו"ב). תנאי ההעסקה ושכר של עובדים בתאגיד העירוני (גובה משכורת, אחזרת רכב, סלולרי, יציאה ללימודים, דמי רישיון, חל"ת, אש"ל, כלכלה וכיו"ב). הליך סיום העסקה ותנאי פרישה בתאגיד העירוני.
קביעת תקן כ"א על ידי דירקטוריון התאגיד. המבנה הארגוני של כל תאגיד יובא לאישור משרד הפנים. שכר הבכירים וכמות העובדים שיהיו זכאים לשכר בכירים ייקבעו על ידי משרד הפנים, ביחס לגודל התאגיד (כמקובל ברשויות).
תינתן סמכות לדירקטוריון התאגיד להעניק תמריץ למנכלים ולמנהלים מצטיינים (בהתאם למדדים שיקבעו מראש). משרות יאוישו באמצעות מכרזים. ייקבעו רשימת משרות הפטורות ממכרז וכן רמת שכר שמתחתיה תהיה המשרה פטורה ממכרז.

מבט לשנה הבאה – פעילות נוספת לשנת 2014
בנוסף, בשנת 2014 האיגוד ימשיך לקדם את הנושאים החשובים והבוערים עבור התאגידים העירוניים שהעיקרים שביניהם להלן:
המשך טיפול בנושא תקנות המכרזים האמורות להתפרסם ולחול על התאגידים העירוניים והתאמת נוסח התקנות לצרכיהם ופעילותם של התאגידים העירוניים.
המשך שיתוף הפעולה עם משרד הפנים לקידום הוצאות הנחיות והוראות לגבי תאגידים עירוניים.
המשך שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי בעניין טיפול בהוראות וחקיקה אשר משפיעה על תאגידים עירוניים.
קידום והעשרת הידע המקצועי בתחום באמצעות עריכת כנסים וימי עיון מקצועיים.

תגובות

תגובות

Powered by Facebook Comments